Vedtægter

Vedtægter for Jazz6000

Print venlig udgave.

Foreningens navn og hjemsted
§ 1 Foreningens navn
Foreningens navn er Jazz6000.

§ 2 Hjemsted
Foreningens hjemsted er Kolding kommune.

§ 3 Formål
Foreningens formål er at fremme det rytmiske musikliv i Kolding ved at udbrede kendskabet til og forståelsen for jazzmusik og beslægtede kulturformer hos alle aldersgrupper.

Foreningen skal præsentere et alsidigt musikprogram, der viser bredden i moderne jazz og beslægtede kulturformer fra ind- og udland samt skabe gode oplevelser for medlemmer og publikum.

Foreningen kan samarbejde med øvrige lokale, regionale og nationale jazzaktører om at fremme moderne jazz i lokalområdet.

Medlemskab
§ 4 Medlemmer
Medlemskab forudsætter betalt kontingent.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer efter lang tids arbejdsindsats i foreningen.

§ 5 Kontingent
Kontingentet gælder fra købsdato og et år frem.

Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling. En kontingentændring træder i kraft med virkning fra 1. april i samme år og gælder for medlemskaber, der købes fra denne dato.

Foreningen kan operere med forskellige former for medlemskaber.

Generalforsamling
§ 6 Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med mindst 14 dages varsel.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære/ekstraordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest tre dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmerne ønsker det.

Bestyrelsen skal indkalde til den ekstraordinære generalforsamling senest fire uger efter, at anmodningen er fremsat.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingenter
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af to suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.

En lovlig indkaldt generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen. Dirigenten skal sikre, at alle synspunkter bliver hørt, og afgør afstemningsform.

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer og beslutning om opløsning kræves dog kvalificeret flertal jf. §§ 13 og 15.
Ved personvalg er de valgt, der opnår flest stemmer.

§ 7 Opstilling
Alle medlemmer af foreningen over 18 år kan opstille til bestyrelsen.

Såfremt man er forhindret i at deltage personligt i generalforsamlingen, skal man senest en uge før generalforsamlingen skriftligt orientere bestyrelsen om sit kandidatur til bestyrelsen eller som suppleant.

§ 8 Stemmeret
Medlemmer over 18 år har stemmeret.

Stemmer kan kun afgives ved personlig deltagelse i en generalforsamling. Der kan således ikke stemmes ved fuldmagt.

Bestyrelse og revision
§ 9 Bestyrelse 
Bestyrelsen har fem medlemmer og to suppleanter.

Bestyrelsen vælges for to år ad gangen. I lige år er tre bestyrelsesmedlemmer på valg. I ulige år er to bestyrelsesmedlemmer på valg.

Hvert år vælges to suppleanter for et år.

Stopper et bestyrelsesmedlem i løbet af sin valgperiode, indtræder en af de to suppleanter frem til næst kommende ordinære/ekstraordinære generalforsamling.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen i løbet af sit første år, vælges et bestyrelsesmedlem for et år på den næst kommende generalforsamling.

Desuden vælges hvert år en autoriseret revisor.

Den nye bestyrelse konstituerer sig på det første møde efter generalforsamlingen med en formand og en kasserer. Formand og kasserer må ikke komme fra samme husstand.

§ 10 Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen leder foreningen efter de rammer og mål, der er besluttet på generalforsamlingen, gennemfører de trufne beslutninger og arbejder for at fremme foreningens formål.

Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden.

Bestyrelsen har endvidere til opgave at sørge for, at vedtægterne bliver overholdt, at føre regnskab og indkalde til generalforsamling.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer deltager i et bestyrelsesmøde.

Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt flertal. Ved lige stemmetal er formandens stemme afgørende.

Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til løsning af specielle opgaver.

Det påhviler bestyrelsen at udarbejde referat for den ordinære/ekstraordinære generalforsamling samt for bestyrelsesmøder.

§ 11 Tegningsregler
Formanden og kassereren er tegningsberettigede over for tredjemand.

Formand og kassereren kan hver for sig betale regninger og modtage indbetalinger.

Bestyrelsen kan bemyndige andre bestyrelsesmedlemmer til at indgå økonomisk bindende aftaler på vegne af foreningen.

Bestyrelsen kan ved koncerter eller lignende uddelegere salg af billetter og servering til andre personer.

§ 12 Regnskab og revision
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet skal være revideret, inden det fremlægges på den ordinære generalforsamling.

Vedtægtsændringer
§ 13 Vedtægtsændringer
Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt rettidigt og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

§ 14 Forpligtigelser
Foreningen hæfter alene for dennes formue. Foreningens medlemmer/bestyrelse har intet personligt ansvar for foreningens forpligtigelser.

Opløsning
§15 Opløsning
Foreningen kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt med dette formål.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Opløsning af forening
3. Fordeling af forenings formue og løsøre

Foreningen opløses, hvis mindst 2/3 af de fremmødet stemmeberettigede medlemmer stemmer for dette.

Forenings formue/løsøre skal anvendes til formål, der opfylder foreningens formålsparagraf.

Det er efterfølgende den afgående bestyrelses opgave at informere relevante offentlige og private samarbejdspartnere om foreningens opløsning og sørge for evt. udbetaling af formue og fordeling af løsøre som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Vedtaget på generalforsamling Kolding 23-02-2024

Jazzklub i Kolding